Az Egyesült Arab Emírségek és Izrael közötti békeszerződés szövege

4

ujkelet.live

Izrael kedden kétoldalú normalizációs megállapodásokat írt alá az Egyesült Arab Emírségekkel valamint Bahreinnel. Mindhárom ország aláírt egy háromoldalú dokumentumot is, amelyet Ábrahám-egyezménynek neveztek el a világ három fő monoteista vallásának pátriárkája után. Donald Trump amerikai elnök is aláírta mint tanú.

Ez az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek közötti megállapodás szövege:

Békeszerződés, diplomáciai kapcsolatok és teljes normalizálás az Egyesült Arab Emírségek és Izrael Állam között

Az Egyesült Arab Emírségek kormánya és Izrael Állam kormánya (a továbbiakban: “felek”)

Stabil, békés és virágzó közel-keleti régió jövőképének megvalósítására törekedve, a régió összes államának és népének javára;

Azzal a szándékkal, hogy e szerződéssel összhangban békét, diplomáciai és baráti kapcsolatokat, együttműködést és a kapcsolatok teljes normalizálását hozzák létre közöttük és népeik között, valamint új utat rajzoljanak meg országaik és a régió hatalmas lehetőségeinek feltárására;

Megerősítve az Egyesült Államok, Izrael Állam és az Egyesült Arab Emírségek 2020. augusztus 13-i közös nyilatkozatát (az Ábrahám-egyezményt);

Abban a hitben, hogy a baráti kapcsolatok tovább fejlesztése megfelel a közel-keleti tartós béke érdekeinek, és hogy a kihívásokat csak együttműködéssel lehet hatékonyan kezelni, és nem konfliktusokkal;

Eltökélten, hogy mindkét államuk számára biztosítják a tartós békét, stabilitást, biztonságot és jólétet, valamint dinamikus és innovatív gazdaságuk fejlesztését és javítását;

Megerősítve közös elkötelezettségüket a kapcsolatok normalizálása és a stabilitás előmozdítása érdekében diplomáciai elkötelezettség, fokozott gazdasági együttműködés és egyéb szoros koordináció révén;

Ismét megerősítve azon közös meggyőződésüket, hogy a béke megteremtése és a teljes normalizálás közöttük elősegítheti a Közel-Kelet átalakítását a gazdasági növekedés ösztönzésével, a technológiai innováció fokozásával és a népek közötti kapcsolatok szorosabbá tételével;

Elismerve, hogy az arab és a zsidó nép egy közös ős, Ábrahám leszármazottja, és ennek szellemében arra ösztönözve, hogy a Közel-Keleten elősegítse a valóságot, amelyben muzulmánok, zsidók, keresztények és minden hitű, felekezetű, meggyőződésű és nemzetiségű nép a kölcsönös megértés és kölcsönös tisztelet szellemében él és elkötelezett mellette;

Emlékeztetve a 2020. január 28-án tartott fogadásra, amelyen Trump elnök bemutatta a Békéről szóló vízióját, és elkötelezte magát amellett, hogy folytatja erőfeszítéseit az izraeli-palesztin konfliktus igazságos, átfogó, reális és tartós megoldása érdekében;

Emlékeztetve az Izrael Állam és az Egyiptomi Arab Köztársaság, valamint az Izrael Állam és a Jordán Hasemita Királyság közötti békeszerződésekre, és elkötelezve az együttműködés mellett az izraeli-palesztin konfliktus tárgyalásos megoldásának megvalósítása érdekében, amely megfelel mindkét nép jogos igényeinek és törekvéseinek, valamint az átfogó közel-keleti béke, stabilitás és jólét előmozdítása érdekében;

Hangsúlyozva azt a meggyőződést, hogy az izraeli és az emirátusi kapcsolatok normalizálása mindkét nép érdeke, és hozzájárul a Közel-Kelet és a világ békéjéhez;

Mély elismerést kifejezve az Egyesült Államok iránt a történelmi eredményhez való jelentős hozzájárulásáért;

Megállapodás született a következőkben:

1. Béke, Diplomáciai kapcsolatok és normalizáció megteremtése: Béke, diplomáciai kapcsolatok és a kétoldalú kapcsolatok teljes normalizálása jön létre az Egyesült Arab Emírségek és Izrael Állam között.

2. Általános alapelvek: A Felek kapcsolatait az Egyesült Nemzetek Alapokmányának rendelkezései és az államok közötti kapcsolatokat szabályozó nemzetközi jog elve vezérli. Mindenekelőtt el kell ismerniük és tiszteletben kell tartaniuk egymás szuverenitását és jogát, hogy békében és biztonságban élhessenek, baráti együttműködési kapcsolatokat alakítsanak ki közöttük és népeik között, és minden vitát békés eszközökkel rendezzenek.

3. Nagykövetségek létrehozása: A Felek e szerződés aláírását követően a lehető leghamarabb nagyköveteket küldenek egymáshoz, és diplomáciai és konzuli kapcsolatokat folytatnak a nemzetközi jog alkalmazandó szabályainak megfelelően.

4. Béke és stabilitás: A Felek mély jelentőséget tulajdonítanak a kölcsönös megértésnek, együttműködésnek és koordinációnak a béke és a stabilitás területén, kapcsolataik alapvető pilléreként és ezeknek a széfáraknak a Közel-Keleten, mint egésznek, megerősítésre való eszközeként. Vállalják, hogy megteszik a szükséges lépéseket az egymással szembeni bármilyen terrorista vagy ellenséges tevékenység megakadályozására a saját területükön vagy területükről, valamint megtagadják az ilyen tevékenységek támogatását külföldön vagy az ilyen támogatás engedélyezését saját területükön vagy területükről.

Elismerve a köztük lévő béke és baráti kapcsolatok új korszakát, valamint a stabilitás központi jelentőségét népeik és a régió jólétére nézve, a Felek vállalják, hogy rendszeresen megvizsgálják és megvitatják az ügyeket, valamint részletes megállapodásokat és egyezségeket kötnek a koordinációra és az együttműködésre vonatkozóan.

5. Együttműködés és megállapodások más területeken: A béke, a jólét, a diplomáciai és baráti kapcsolatok, az együttműködés és a teljes normalizálás iránti elkötelezettségük szerves részeként a Felek a Közel-Kelet egész területén a béke, a stabilitás és a jólét ügyének előmozdításán munkálkodnak, és hogy kiaknázzák országaik és a régió nagy lehetőségeit. Ebből a célból a Felek a lehető legkorábbi időpontban megkötik a kétoldalú megállapodásokat a következő területeken, valamint egyéb kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken megállapodás szerint:

– Pénzügy és befektetés

– Polgári repülés

– Vízumok és konzuli szolgáltatások

– Innováció, kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok

– Egészségügy – tudomány, technológia és a világűr békés használata

– Turizmus, kultúra és sport

– Energia – Környezet – Oktatás

– Tengeri megállapodások

– Távközlés és posta

– Mezőgazdaság és élelmezésbiztonság

– Víz

– Jogi együttműködés

A jelen Szerződés hatálybalépése előtt megkötött ilyen megállapodások a Szerződés hatálybalépésével lépnek hatályba, hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik. A meghatározott területeken folytatott együttműködés elfogadott elvei e szerződés mellékletét képezik, és annak szerves részét képezik.

6. Kölcsönös megértés és együttélés: A Felek vállalják, hogy közös elődjük, Ábrahám szellemében elősegítik a kölcsönös megértés, tisztelet, együttélés és béke kultúráját társadalmaik között, valamint a béke és a baráti kapcsolatok új korszakát, melyet e szerződés lépetet életbe, ideértve a népek közötti programok, a vallások közötti párbeszéd, valamint a népeik közötti kulturális, egyetemi, ifjúsági, tudományos és egyéb beszélgetéseket. Megkötik és végrehajtják a szükséges vízum- és konzuli szolgáltatási megállapodásokat és egyezségeket annak érdekében, hogy megkönnyítsék állampolgáraik hatékony és biztonságos utazását egymás területére. A Felek együttműködnek a gyűlöletet és megosztottságot előmozdító szélsőségek, valamint a terrorizmus és annak igazolói ellen, ideértve a radikalizálódás és a toborzás megelőzését, valamint az uszítás és a megkülönböztetés elleni küzdelmet.

Ezen célok elérése érdekében a békéért és együttélésért felelős magas szintű közös fórum létrehozásán fognak dolgozni.

7. A Közel Kelet Stratégiai Menetrendje: Az Abrahám-egyezményen túl: a Felek készek csatlakozni az Egyesült Államokkal a „Közel-Kelet Stratégiai Menetrendjének” kidolgozásához a regionális diplomáciai, kereskedelmi, stabilitási és egyéb együttműködés bővítése érdekében. Elkötelezettek a közös, valamint az Egyesült Államokkal és másokkal való együttműködés iránt, hogy előmozdítsák a béke, stabilitás és jólét ügyét a köztük lévő kapcsolatokban és a Közel-Kelet egészében, ideértve a regionális biztonság előmozdítását és stabilitást; a regionális gazdasági lehetőségek kiaknázását; a béke kultúrájának előmozdítását az egész régióban, valamint a közös segély- és fejlesztési programok mérlegelését.

8. Egyéb jogok és kötelezettségek: Ez a szerződés nem érinti, és nem értelmezhető úgy, hogy bármilyen módon befolyásolja az Egyesült Nemzetek Alapokmánya alapján a Felek jogait és kötelezettségeit. A Felek megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy kétoldalú kapcsolataikban alkalmazzák azon multilaterális egyezmények rendelkezéseit, amelyekben mindketten részesek, ideértve a megfelelő értesítés benyújtását az ilyen egyezmények letéteményeseihez.

9. Kötelezettségek tiszteletben tartása: A Felek vállalják, hogy jóhiszeműen teljesítik a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeiket, tekintet nélkül bármely másik fél fellépésére vagy tétlenségére, függetlenül a jelen Szerződéssel összeegyeztethetetlen dokumentumoktól. E bekezdés alkalmazásával mindkét fél azt állítja a másik felé, hogy véleménye és értelmezése szerint nincs következetlenség a meglévő szerződéses kötelezettségeik és a jelen szerződés között. A Felek vállalják, hogy semmiféle kötelezettséget nem vállalnak a jelen Szerződéssel ellentétben. Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 103. cikkére figyelemmel, a Felek jelen Szerződés szerinti kötelezettségei és bármely más kötelezettségük közötti ellentmondás esetén az e szerződés szerinti kötelezettségek kötelezőek és végrehajtandók. A Felek vállalják továbbá, hogy elfogadnak minden olyan jogszabályt vagy egyéb belső jogi eljárást, amely szükséges a jelen Szerződés végrehajtásához, és hatályon kívül helyeznek minden, a Szerződéssel összeegyeztethetetlen nemzeti jogszabályt vagy hivatalos kiadványt.

10. Ratifikáció és hatálybalépés: Ezt a szerződést mindkét fél a lehető leghamarabb ratifikálja, a nemzeti eljárásaikkal összhangban, és a megerősítő okiratok cseréjét követően hatályba fog lépni.

11. Vitarendezés: A jelen Szerződés alkalmazásából vagy értelmezéséből eredő vitákat tárgyalások útján kell rendezni. Bármely vitát, amelyet tárgyalások útján nem lehet rendezni, a Felek egyetértésével békéltetésre vagy választottbírósági eljárás elé terjeszthető.

12. Nyilvántartásba vétel: Ezt a szerződést nyilvántartásba vétel céljából továbbítják az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárához, az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikkének rendelkezéseivel összhangban.

Kelt Washingtonban, ezen a napon: 5780. Elul 26., 1442. Muharram 27., amely 2020. szeptember 15-nek felel meg, héberül, arabul és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Az értelmezés eltérése esetén az angol szöveg az irányadó.

4 Kommentek

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .